Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1498575 [url] => /a/10001/201912/16b54682a1be4118a4058899730213ae.jpeg ) [description] => 请查收!这里有一份书画展邀请函! [recommend] => 0 [published] => 1576299790 [sort] => 0 [title] => 请查收!这里有一份书画展邀请函! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135798.html [tags] => Array ( [0] => 方明 [1] => 随我 [2] => 清风 [3] => 小品 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 65241 [2] => 139794 [3] => 139797 [4] => 16237 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1498575 [url] => /a/10001/201912/16b54682a1be4118a4058899730213ae.jpeg ) ) [id] => 135798 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 方明 [1] => 随我 [2] => 清风 [3] => 小品 [4] => 点击 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 请查收!这里有一份书画展邀请函!

  请查收!这里有一份书画展邀请函!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1498494 [url] => /a/10001/201912/9391dc5b13bbc241931887486692673c.jpeg ) [description] => 2019中国·福州(闽清)橄榄节盛宴! [recommend] => 0 [published] => 1576299549 [sort] => 0 [title] => 灯光秀、橄榄宴...约会2019中国•福州(闽清)橄榄节! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135795.html [tags] => Array ( [0] => 橄榄 [1] => 闽清 [2] => 12 [3] => 22 [4] => 21 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 17658 [1] => 39987 [2] => 185 [3] => 50734 [4] => 38454 [5] => 22320 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1498494 [url] => /a/10001/201912/9391dc5b13bbc241931887486692673c.jpeg ) ) [id] => 135795 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 橄榄 [1] => 闽清 [2] => 12 [3] => 22 [4] => 21 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 灯光秀、橄榄宴...约会2019中国•福州(闽清)橄榄节!

  2019中国·福州(闽清)橄榄节盛宴!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1498320 [url] => /a/10001/201912/656dc37cc8026a155d8f000a6e285227.jpeg ) [description] => 《攀讲》:聊聊这一台全世界福州人自己的春晚! [recommend] => 0 [published] => 1576299336 [sort] => 0 [title] => 《攀讲》:聊聊这一台全世界福州人自己的春晚! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135792.html [tags] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 春晚 [3] => 地点 [4] => 演播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1635 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 18879 [4] => 9553 [5] => 131775 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1498320 [url] => /a/10001/201912/656dc37cc8026a155d8f000a6e285227.jpeg ) ) [id] => 135792 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 369 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 369 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 春晚 [3] => 地点 [4] => 演播 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《攀讲》:聊聊这一台全世界福州人自己的春晚!

  《攀讲》:聊聊这一台全世界福州人自己的春晚!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1490178 [url] => /a/10001/201912/9d03f12b228f044608461f8e4d598c86.jpeg ) [description] => 攀讲:关于养狗那些事儿,你都了解多少? [recommend] => 0 [published] => 1576067614 [sort] => 0 [title] => 攀讲:关于养狗那些事儿,你都了解多少? [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135270.html [tags] => Array ( [0] => 养犬 [1] => nbsp [2] => 视频工具 [3] => 伤人 [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 55359 [2] => 50527 [3] => 50526 [4] => 85884 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1490178 [url] => /a/10001/201912/9d03f12b228f044608461f8e4d598c86.jpeg ) ) [id] => 135270 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 养犬 [1] => nbsp [2] => 视频工具 [3] => 伤人 [4] => 边框 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 攀讲:关于养狗那些事儿,你都了解多少?

  攀讲:关于养狗那些事儿,你都了解多少?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1490145 [url] => /a/10001/201912/73cb4eb8dd16e896c4c750b844f48ef5.jpeg ) [description] => 福建人注意!12月16日起,这类车不能上高速公路 [recommend] => 0 [published] => 1576066962 [sort] => 0 [title] => 福建人注意!12月16日起,这类车不能上高速公路 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135267.html [tags] => Array ( [0] => 超载 [1] => 称重 [2] => 货车 [3] => 超限 [4] => 高速公路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 17896 [1] => 39987 [2] => 125460 [3] => 3165 [4] => 36490 [5] => 2803 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1490145 [url] => /a/10001/201912/73cb4eb8dd16e896c4c750b844f48ef5.jpeg ) ) [id] => 135267 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 超载 [1] => 称重 [2] => 货车 [3] => 超限 [4] => 高速公路 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建人注意!12月16日起,这类车不能上高速公路

  福建人注意!12月16日起,这类车不能上高速公路

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1490103 [url] => /a/10001/201912/d4cc39e9ed539dc383a9816527ed9634.jpeg ) [description] => 闽清消防特警携手 成功救出被困儿童 [recommend] => 0 [published] => 1576066502 [sort] => 0 [title] => 闽清消防特警携手 成功救出被困儿童 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/135264.html [tags] => Array ( [0] => 小孩 [1] => 特警 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => amp ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2490 [1] => 39987 [2] => 14991 [3] => 50527 [4] => 50526 [5] => 51418 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1490103 [url] => /a/10001/201912/d4cc39e9ed539dc383a9816527ed9634.jpeg ) ) [id] => 135264 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小孩 [1] => 特警 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => amp ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽清消防特警携手 成功救出被困儿童

  闽清消防特警携手 成功救出被困儿童

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486923 [url] => /a/10001/201912/b34977ca04a4b9dcf16f2557b44c3ec3.jpeg ) [description] => 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波! [recommend] => 0 [published] => 1575972927 [sort] => 0 [title] => 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134949.html [tags] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 联欢晚会 [4] => 门票 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1635 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 52622 [4] => 18881 [5] => 3006 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486923 [url] => /a/10001/201912/b34977ca04a4b9dcf16f2557b44c3ec3.jpeg ) ) [id] => 134949 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 联欢晚会 [4] => 门票 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波

  猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486962 [url] => /a/10001/201912/7d04b73d414d43de3c3441bc89342260.jpeg ) [description] => 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观(附视频) [recommend] => 0 [published] => 1575972910 [sort] => 0 [title] => 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134946.html [tags] => Array ( [0] => 园里 [1] => 古民居 [2] => 古建筑群 [3] => 天井 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 139284 [2] => 32141 [3] => 18540 [4] => 74088 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486962 [url] => /a/10001/201912/7d04b73d414d43de3c3441bc89342260.jpeg ) ) [id] => 134946 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 园里 [1] => 古民居 [2] => 古建筑群 [3] => 天井 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观

  福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观(附视频)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486992 [url] => /a/10001/201912/2bd7a0f295c76d877b930f6acf242fba.jpeg ) [description] => 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业 [recommend] => 0 [published] => 1575972896 [sort] => 0 [title] => 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134943.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 食堂 [2] => 长者 [3] => 照料 [4] => 养老 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 39987 [2] => 6199 [3] => 47334 [4] => 70 [5] => 68 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486992 [url] => /a/10001/201912/2bd7a0f295c76d877b930f6acf242fba.jpeg ) ) [id] => 134943 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 食堂 [2] => 长者 [3] => 照料 [4] => 养老 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业

  8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484652 [url] => /a/10001/201912/014d98078b286a7087e129356513be8c.jpeg ) [description] => 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光! [recommend] => 0 [published] => 1575893249 [sort] => 0 [title] => 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134817.html [tags] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 公园 [2] => 摩天轮 [3] => 湖体 [4] => 效果图 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1436 [1] => 39987 [2] => 48 [3] => 68676 [4] => 3184 [5] => 2699 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484652 [url] => /a/10001/201912/014d98078b286a7087e129356513be8c.jpeg ) ) [id] => 134817 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 565 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 565 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 公园 [2] => 摩天轮 [3] => 湖体 [4] => 效果图 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光!

  重磅!福州晋安湖公园效果图曝光!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484616 [url] => /a/10001/201912/78007053ec166b4e6ee4e24a76511e19.jpeg ) [description] => 马拉松12月15日起跑!注意多条道路交通管制!地铁保障送福利! [recommend] => 0 [published] => 1575893234 [sort] => 0 [title] => 马拉松12月15日起跑!道路交通管制!地铁保障送福利! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134814.html [tags] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 2019 [2] => 南路 [3] => 大道 [4] => 江滨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1455 [1] => 39987 [2] => 54057 [3] => 7848 [4] => 3884 [5] => 9622 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484616 [url] => /a/10001/201912/78007053ec166b4e6ee4e24a76511e19.jpeg ) ) [id] => 134814 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 551 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 551 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 2019 [2] => 南路 [3] => 大道 [4] => 江滨 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 马拉松12月15日起跑!道路交通管制!地铁保障送福利!

  马拉松12月15日起跑!注意多条道路交通管制!地铁保障送福利!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484511 [url] => /a/10001/201912/b3084408d497bf2d00eef23e3d27b5dd.jpeg ) [description] => 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦! [recommend] => 0 [published] => 1575893221 [sort] => 0 [title] => 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134811.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 作品 [2] => 征集 [3] => 橄榄 [4] => 宣传语 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 39987 [2] => 2029 [3] => 9898 [4] => 17658 [5] => 109176 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484511 [url] => /a/10001/201912/b3084408d497bf2d00eef23e3d27b5dd.jpeg ) ) [id] => 134811 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 作品 [2] => 征集 [3] => 橄榄 [4] => 宣传语 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦!

  又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475802 [url] => /a/10001/201912/47388295ffbda95ea7d72e70d62ec3ca.jpeg ) [description] => 奔跑榕城 我们等你|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭! [recommend] => 0 [published] => 1575631424 [sort] => 0 [title] => 奔跑榕城|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134226.html [tags] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 福马 [2] => 福州 [3] => 五一广场 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4011 [1] => 39987 [2] => 16862 [3] => 763 [4] => 3777 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475802 [url] => /a/10001/201912/47388295ffbda95ea7d72e70d62ec3ca.jpeg ) ) [id] => 134226 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 福马 [2] => 福州 [3] => 五一广场 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 奔跑榕城|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭!

  奔跑榕城 我们等你|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475553 [url] => /a/10001/201912/0c5a51c13e9e188c741fb09437a9bf72.jpeg ) [description] => “书写新时代的雷锋故事——省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行 [recommend] => 0 [published] => 1575631026 [sort] => 0 [title] => “省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行 [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134217.html [tags] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 服务 [3] => 省委 [4] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 31 [1] => 39987 [2] => 813 [3] => 1167 [4] => 1249 [5] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475553 [url] => /a/10001/201912/0c5a51c13e9e188c741fb09437a9bf72.jpeg ) ) [id] => 134217 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 服务 [3] => 省委 [4] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • “省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行

  “书写新时代的雷锋故事——省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475433 [url] => /a/10001/201912/b94463d5940d0c98f2eaad83d0a973db.jpeg ) [description] => 围观:福州这村现场活动很热闹!! [recommend] => 0 [published] => 1575630798 [sort] => 0 [title] => 围观:福州这村现场活动很热闹!! [url] => http://wxly88.com/panjiang/p/134208.html [tags] => Array ( [0] => 先锋 [1] => 分会 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 81690 [2] => 79371 [3] => 50527 [4] => 50526 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475433 [url] => /a/10001/201912/b94463d5940d0c98f2eaad83d0a973db.jpeg ) ) [id] => 134208 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 先锋 [1] => 分会 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => 边框 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 围观:福州这村现场活动很热闹!!

  围观:福州这村现场活动很热闹!!