Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1495017 [url] => /a/thumb/10001/201912/258e70b04d3413babc2c2cb9b4043d27.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576203556 [sort] => 0 [title] => 关注丨山海情深 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/135528.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1495017 [url] => /a/thumb/10001/201912/258e70b04d3413babc2c2cb9b4043d27.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 135528 [tran_published] => 12-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注丨山海情深

  关注丨山海情深

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1491369 [url] => /a/thumb/10001/201912/c2ae89509da8344dfbee384f36e09e7f.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576117123 [sort] => 0 [title] => 关注丨爸爸 请让我来照顾你 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/135297.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1491369 [url] => /a/thumb/10001/201912/c2ae89509da8344dfbee384f36e09e7f.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 135297 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 887 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 69 [digg] => 0 [all_pv] => 887 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1488393 [url] => /a/thumb/10001/201912/8bda1b35ffae628417655df9598c8008.jpg@w958_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576029204 [sort] => 0 [title] => 关注丨大师故里 围棋名城 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/135054.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1488393 [url] => /a/thumb/10001/201912/8bda1b35ffae628417655df9598c8008.jpg@w958_h539.jpg ) ) [id] => 135054 [tran_published] => 12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 699 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 699 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1481085 [url] => /a/10001/201912/075f8dfa636c3c5e062e053e18312e0a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575778546 [sort] => 0 [title] => 关注丨“幸福院里”夕阳美 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/134481.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1481085 [url] => /a/10001/201912/075f8dfa636c3c5e062e053e18312e0a.png ) ) [id] => 134481 [tran_published] => 12-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1478052 [url] => /a/10001/201912/cb1064342e2e6a0b03b7ec673cabec36.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575650765 [sort] => 0 [title] => 关注丨山海情深 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/134262.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1478052 [url] => /a/10001/201912/cb1064342e2e6a0b03b7ec673cabec36.png ) ) [id] => 134262 [tran_published] => 12-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注丨山海情深

  关注丨山海情深

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1473510 [url] => /a/thumb/10001/201912/5c2d885eb95657ecce9977214b0ccaac.jpg@w958_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575597776 [sort] => 0 [title] => 关注丨小情大爱 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/133998.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1473510 [url] => /a/thumb/10001/201912/5c2d885eb95657ecce9977214b0ccaac.jpg@w958_h539.jpg ) ) [id] => 133998 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注丨小情大爱

  关注丨小情大爱

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1469916 [url] => /a/thumb/10001/201912/8e0b06ad6a73cab15bda5d193c923c80.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575514326 [sort] => 0 [title] => 关注丨遇见“裁女”胡星月 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/133803.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1469916 [url] => /a/thumb/10001/201912/8e0b06ad6a73cab15bda5d193c923c80.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 133803 [tran_published] => 12-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1466241 [url] => /a/10001/201912/e9324b90e0dcfa639b1af332350eb8be.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575426621 [sort] => 0 [title] => 关注丨走进旗人八卦村 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/133518.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1466241 [url] => /a/10001/201912/e9324b90e0dcfa639b1af332350eb8be.png ) ) [id] => 133518 [tran_published] => 12-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 953 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 0 [all_pv] => 953 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1464138 [url] => /a/thumb/10001/201912/4ff0ee84f237bfc89c41983688dbda77.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575345108 [sort] => 0 [title] => 关注丨守护绿水青山 打造美好家园 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/133299.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1464138 [url] => /a/thumb/10001/201912/4ff0ee84f237bfc89c41983688dbda77.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 133299 [tran_published] => 12-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1457742 [url] => /a/10001/201912/ab251057cf22e63e9bf6587a8e44255b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575179831 [sort] => 0 [title] => 民生面对面丨警惕冬季疾病 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/132834.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1457742 [url] => /a/10001/201912/ab251057cf22e63e9bf6587a8e44255b.png ) ) [id] => 132834 [tran_published] => 12-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1454253 [url] => /a/thumb/10001/201911/044a1845f0d2762a7bbc116b303d0f79.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575102318 [sort] => 0 [title] => 关注丨基层宣讲“声”入人心 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/132654.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1454253 [url] => /a/thumb/10001/201911/044a1845f0d2762a7bbc116b303d0f79.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 132654 [tran_published] => 11-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1450938 [url] => /a/10001/201911/b10c37726b7577676d1961766865626f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574997870 [sort] => 0 [title] => 关注丨岩彩画 色彩斑斓之美 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/132399.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1450938 [url] => /a/10001/201911/b10c37726b7577676d1961766865626f.png ) ) [id] => 132399 [tran_published] => 11-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1447239 [url] => /a/thumb/10001/201911/d51a8f5cf493a80b2cd815a2dfb1a19b.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574906704 [sort] => 0 [title] => 关注丨真情护亲情 爱心伴夕阳 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/132147.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1447239 [url] => /a/thumb/10001/201911/d51a8f5cf493a80b2cd815a2dfb1a19b.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 132147 [tran_published] => 11-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1444131 [url] => /a/10001/201911/5c4a8243eb6c151ecb0a331166a57d39.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574824390 [sort] => 0 [title] => 关注丨守护绿水青山 打造美好家园 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/131916.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1444131 [url] => /a/10001/201911/5c4a8243eb6c151ecb0a331166a57d39.png ) ) [id] => 131916 [tran_published] => 11-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 900 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [all_pv] => 900 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1440528 [url] => /a/10001/201911/1d4f78f0b29e456388ee94b3c7222d5d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574734530 [sort] => 0 [title] => 关注丨生存挑战 [url] => http://wxly88.com/gz-db/p/131700.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1440528 [url] => /a/10001/201911/1d4f78f0b29e456388ee94b3c7222d5d.png ) ) [id] => 131700 [tran_published] => 11-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注丨生存挑战

  关注丨生存挑战